ข่าวทั้งหมด

ประกาศ กำหนดการสอบตำแหน่งอาจารย์ภาษาไทยและสังคม

ประกาศ กำหนดการสอบตำแหน่งอาจารย์ภาษาไทยและสังคม

ตามที่มีประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0107/2564 และประกาศฯ ที่ 0108/2564 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 90636 และเลขที่ตำแหน่ง 9072 สังกัดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ไปแล้วนั้น
บัดนี้ เห็นเป็นการสมควรให้ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ดังรายละเอียดประกาศ

(0 Votes)