ข่าวทั้งหมด

ประกาศ กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ากิจกรรมนักเรียน (ค่าเทอม) ฝ่ายการศึกษานานาชาติ (IEP) ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศ กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ากิจกรรมนักเรียน (ค่าเทอม) ฝ่ายการศึกษานานาชาติ (IEP) ภาคเรียนที่ 2/2564

 

 

1. ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ากิจกรรมนักเรียน (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่2/2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-หลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (IEP)

นักเรียนสามารถนำแบบฟอร์มชำระเงิน ผ่านธนาคารระบบ  Teller Payment

ที่ทางโรงเรียนแจกให้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย

และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ *ไม่สามารถสแกนผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้*

โดยสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 18-28 มกราคม พ.ศ.2565 เท่านั้น

แบบฟอร์มดังกล่าวเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ถือเป็นใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์ (มีลายเซ็นผู้รับเงินและประทับตราจากธนาคาร)

สามารถนำไปเบิกได้กับทางต้นสังกัด หากพ้นกำหนดการชำระเงิน ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถชำระเงินได้ที่
งานการเงิน ห้อง 112 อาคารการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ” เท่านั้น

 

 

Payment of Tuition and Miscellaneous Fees Semester 2 Academic Year 2021

during January 18-28, 2022

Through Teller Payment

at any Krung Thai Bank or Siam Commercial Bank Branch in Thailand

*Do not scan by self phone*

In case of late payment

will accepted at the Room 113, IEP Building only

for more information, please contact Tel. 0-3810-2243 Ext. 113 IEP Financial Department.

 

(0 Votes)