ประกาศ ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ทุกหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

ประกาศ ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ทุกหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

 
(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด