ข่าวทั้งหมด

ประกาศ ขอแจ้งงดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site ระดับมัธยมศึกษา

ด้วยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายมัธยมศึกษาได้ดำเนินการเปิดเรียนในรูปแบบ
on-site ตามความสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 แล้วนั้น พบว่านักเรียนที่มาเรียนในรูปแบบ on-site ในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางโรงเรียนได้ควบคุมการแพร่ระบาดเบื้องต้นไว้เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับนักเรียนและผู้ปกครองเกิดความกังวลใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้นักเรียนเลือกกลับไปเรียนในรูปแบบ on-line จำนวนมาก ทางฝ่ายมัธยมศึกษาจึงของดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site โดยให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าเรียนในรูปแบบ on-line ในระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการทำความสะอาด เฝ้าระวังและสังเกตอาการของนักเรียนและบุคลากรฝ่ายมัธยมศึกษา และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site ตามความสมัครใจอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป โดยนักเรียนที่สมัครใจมาเรียนแบบ on-site ต้องตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK โดยมีผลตรวจภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน ก่อนวันแรกของการเข้ามาเรียนในโรงเรียน และให้นักเรียนทุกคนที่ประสงค์เข้ามาเรียนในโรงเรียน (Onsite) รับผิดชอบในการจัดหาชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง และบันทึกผลการตรวจได้ที่ https://bit.ly/3IxCt3i หรือ Scan QR Code ท้ายเอกสาร พร้อมกับถ่ายรูปผลชุดตรวจส่งมาที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ทั้งนี้ขอให้ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(0 Votes)