ประกาศ ผลการพิจารณาผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพาที่ 030/ 2565
เรื่อง ผลการพิจารณาผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการรายงานตัว
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น.
ณ โถงอาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

 

>>ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

(5 Votes)

ข่าวทั้งหมด