ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 2/2564 หลักสูตรปฐมวัย นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศแนบ

ผู้ปกครองนักเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคารระบบ Taller Payment และนำไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม พ.ศ.2565 เท่านั้น

 

ระดับชั้นปฐมวัย (ดาวน์โหลดใบชำระเงิน)

ระดับชั้นประถมศึกษา (ดาวน์โหลดใบชำระเงิน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ดาวน์โหลดใบชำระเงิน)

แบบฟอร์มดังกล่าวเมื่อชำระเงินเรียบร้อยหลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราธนาคารเรียบร้อยแล้วจึงจะถือเป็นใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์สามารถนำไปเบิกได้กับทางต้นสังกัดได้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ www.st.buu.ac.th 

หากพ้นกำหนดการชำระเงินผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถชำระเงินได้ที่ห้องฝ่ายบริหาร อาคารฉลองราชย์ 50 ปี ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30- 15:30 น. เท่านั้น โดยต้องเสียค่าปรับชำระเกินกำหนด วันละ 20 บาท (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 
(3 Votes)

ข่าวทั้งหมด