ประกาศ กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับนักเรียน ทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตร

ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับนักเรียน ทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตร

ผู้ปกครองนักเรียนสามารถนำแบบฟอร์มชำระเงิน ผ่านธนาคารระบบ Taller Payment ที่ทางโรงเรียนแจกให้ไปชำระชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย

และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม พ.ศ.2565 เท่านั้น

แบบฟอร์มดังกล่าวเมื่อชำระเงินเรียบร้อยหลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราธนาคารเรียบร้อยแล้วจึงจะถือเป็นใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์สามารถนำไปเบิกได้กับทางต้นสังกัดได้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ www.st.buu.ac.th (หัวข้อข่าวสารโรงเรียน) หากพ้นกำหนดการชำระเงินผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถชำระเงินได้ที่ห้องฝ่ายบริหาร อาคารฉลองราชย์ 50 ปี ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.30- 15.30 น. เท่านั้น โดยต้องเสียค่าปรับชำระเกินกำหนด วันละ 20 บาท (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

(4 Votes)

ข่าวทั้งหมด