ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1
- แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
- แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4
- แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
- แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

กำหนดชำระเงินที่ธนาคาร ภายในวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เท่านั้น

(4 Votes)

ข่าวทั้งหมด