ประกาศ กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ากิจกรรมนักเรียน (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 2/2566 ฝ่ายการศึกษานานาชาติ

ประกาศ กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ากิจกรรมนักเรียน (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 2/2566

ประกาศกาหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ากิจกรรมนักเรียน (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 2/2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (IEP)

นักเรียนสามารถนาแบบฟอร์มชาระเงิน ผ่านธนาคารระบบ Teller Payment ที่ทางโรงเรียนแจกให้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย

และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ *ไม่สามารถสแกนผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้* โดยสามารถชาระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม พ.ศ.2566 เท่านั้น แบบฟอร์มดังกล่าวเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์ (มีลายเซ็นผู้รับเงินและประทับตราจากธนาคาร) สามารถนาไปเบิกได้กับทางต้นสังกัด หากพ้นกาหนดการชำระเงิน ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถชำระเงินได้ที่ งานการเงิน ห้อง 112 อาคารการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ทุกวันทาการ ระหว่างเวลา 8.30 น. – 15.00 น. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ” เท่านั้น

Payment of Tuition and Miscellaneous Fees Semester 2 Academic Year 2023 during October 1-10, 2023

Through Teller Payment
at any Krung Thai Bank or Siam Commercial Bank Branch in Thailand *Do not scan by self phone*

In case of late payment
will accepted at the Room 112, Every working day at 8.30 a.m. – 3.00 p.m.
at IEP Building only
for more information, please contact Tel. 0-3810-2243 Ext. 113 IEP Financial Department.

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด