ประกาศ ขยายเวลาการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  มีความประสงค์ขอขยายเวลาการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  เลขที่ตำแหน่ง  82 - 2544  สังกัดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”  จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด