ประกาศ ผลการพิจารณาการขอย้ายโปรแกรมการเรียนและการคัดเลือกนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

ประกาศโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพาที่ 039/ 2565
เรื่อง ผลการพิจารณาการขอย้ายโปรแกรมการเรียนและการคัดเลือกนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)


กำหนดการรายงานตัว
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 – 10:00 น.
ณ ห้องฝ่ายบริหาร อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด