ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 1/2566


1. ขอแจ้งประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 1/2566

สำหรับนักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ทุกหลักสูตร
นักเรียนสามารถนำแบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคารระบบ Taller Payment
ที่โรงเรียนแจกให้ไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เท่านั้น
เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์ สามารถนำไปเบิกกับต้นสังกัดได้
หากพ้นกำหนดการชำระเงิน ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถชำระเงินได้ที่ห้องฝ่ายบริหาร อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
ทุกวันจันทร์- วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -15.30 น. เท่านั้น
โดยต้องเสียค่าปรับชำระเกินกำหนด วันละ 20 บาท (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
โดยเริ่มปรับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566

2 .กำหนดการรายงานตัวนักเรียนที่เลื่อนชั้น วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 -12:00 น.
ตามหนังสือโรงเรียนเลขที่ อว 8118.11/ ว 0480 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

(4 Votes)

ข่าวทั้งหมด