ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับนักเรียน ทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตร

ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับนักเรียน ทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตร

ผู้ปกครองนักเรียนสามารถนำแบบฟอร์มชำระเงิน ผ่านธนาคารระบบ  Taller Payment ที่ทางโรงเรียนแจกให้ไปชำระชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม พ.ศ.2566 เท่านั้น

แบบฟอร์มดังกล่าวเมื่อชำระเงินเรียบร้อยหลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราธนาคารเรียบร้อยแล้วจึงจะถือเป็นใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์

สามารถนำไปเบิกได้กับทางต้นสังกัดได้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ www.st.buu.ac.th (หัวข้อข่าวสารโรงเรียน)

หากพ้นกำหนดการชำระเงิน ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถชำระเงินได้ที่ห้องฝ่ายบริหาร  อาคารฉลองราชย์ 50 ปี  ทุกวันจันทร์-วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา  08.30- 15.30 น. เท่านั้น

โดยต้องเสียค่าปรับชำระเกินกำหนด วันละ 20 บาท (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

(5 Votes)

ข่าวทั้งหมด