ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อ เข้าศึกษาชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อ
เข้าศึกษาชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ตามประกาศดังแนบ)
 

(2 Votes)

ข่าวทั้งหมด