ประกาศ กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 1/2567 สำหรับนักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ทุกหลักสูตร

1. ขอแจ้งประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าเทอม)  ภาคเรียนที่ 1/2567 สำหรับนักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ทุกหลักสูตรนักเรียนสามารถนำแบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคารระบบ Taller Payment ที่โรงเรียนแจกให้ไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เท่านั้น  เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์  สามารถนำไปเบิกกับต้นสังกัดได้ หากพ้นกำหนดการชำระเงิน ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถชำระเงินได้ที่ห้องฝ่ายบริหาร อาคารฉลองราชย์ 50 ปี ทุกวันจันทร์- วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -15.30 น. เท่านั้น โดยต้องเสียค่าปรับชำระเกินกำหนด วันละ 20 บาท (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 5  มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป
 
2 .กำหนดการรายงานตัวนักเรียนที่เลื่อนชั้น วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09:00 -12:00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวหน้าเว็บไซต์โรงเรียน www.st.buu.ac.th  ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตามหนังสือโรงเรียนเลขที่ อว 8118.11/ ว 0258 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 
(1 Vote)

ข่าวทั้งหมด